Rejestracja
Główna
Top
Losuj
Regulamin
Kontakt
Schowaj
Logowanie

Regulamin:

Przed podjęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Podjęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

1.Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
2.Obowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem
3.Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie
4.Akceptuje regulamin który obowiązuje w całym serwisie ukryta.pl i dotyczy wszystkich użytkowników

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ukryta.pl
DOSTĘPNEGO POD ADRESEM http://ukryta.pl/
Z dnia 01.07.2015r.

Ukryta.pl udostępnia wszystkie obrazki z najlepszych serwisów, znajdziesz wszystko w jednym miejscu!


I. Postanowienia ogólne ukryta.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

1.Przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela.
2.Korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem.
3.utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.
4.Jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
5.Materiały udostępnione na ukryta.pl
6.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnianych w nim materiałów.

II. Rejestracja użytkowników:

1.Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

-dokonanie logowania do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook
-potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia.

2.Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie przekazuje do Serwisu swoje następujące dane zgromadzone w serwisie Facebook: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, dana sieci dostępowej, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika (numer konta).Użytkownik pozostaje zobowiązany w stosunku do Usługodawcy do:

-podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających wbłąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
-aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych,
-zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta Facebook oraz nieudostępniania ich innym osobom.

3.Usługodawca informuje, że Użytkownik może w zakresie ograniczonym funkcjonalnościami serwisu Facebook zarządzać procesem komunikowania się serwisu Facebook z Serwisem przy użyciu zakładki w serwisie Facebook “Określ swoje ustawienia prywatności / Aplikacje gry i witryny”.

III. Odpowiedzialność:

1.Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu.
2.Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
3.Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby trzecie, bądź to na podstawie umowy z Usługodawcą, bądź to samodzielnie, a także za podjęcie i sposób korzystania przez innych Użytkowników z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie, w szczególności Treści.
5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych w Serwisie.
6.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług świadczonych w serwisie w tym Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
7.Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie.

IV. Reklamacje / Pomoc:

1.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@ukryta.pl
2.Użytkownik zobowiązany jest:
-niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lubprzerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości usług,
-utrzymywać w poufności dane służące uzyskiwaniu dostępu do serwisu Facebook i do samego Serwisu
-przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności powstrzymać się od przekazywania do Serwisu treści zabronionych przez prawo.

Zapraszamy do korzystania z ukryta.pl zgodnie z regulaminem!Na Ukryta.pl używamy ciasteczek, aby zapewnić Wam jak największą wygodę użytkowania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij tutaj.
Akceptuję